Дом здравља Звездара
Веб маил
Позив за превентивне прегледе
Служба за Здравствену заштиту одраслог
станивништва Дома здравља Звездара
позива грађане да дођу на бесплатан
превентивни преглед.
Изабрани лекар
Одрасло становништво има изабраног лекара
доктора медицине, односно доктора медицине
за област опште медицине, односно
специјалисту медицине рада, као и изабраног
лекара доктора стоматологије.
Back
Next
Пронађи слободан термин
Интегрисани здравствени информациони
систем Републике Србије ИЗИС
представља централни електронски
систем, у коме се чувају и обрађују
сви медицински и здравствени подаци
пацијената.
Обука за пружање прве помоћи
Са задовољством Вас обавештавамо да је  
решењем Министарства здравља Републике  
Србије утврђено да Дом здравља Звездара  
испуњава све прописане услове за обављање  
обуке из прве помоћи и организовање и  
спровођење испита.
Дужности пацијента
Активно учествује при заштити, очувању и
унапређењу свог здравља.У потпуности
информише надлежног здравственог
радника о истинитим подацима о свом
здравственом стању.Придржава се упутстава
и предузима мере прописане терапије од
стране надлежног здравственог радника
Лекарска уверења у циљу запошљавања, за
возаче, судских потреба, решавања стамбеног
питања, смештаја у дом за стара лица,
старатељства, хранитељства и у друге сврхе.
Лекарска уверења
Клендар здравља
Календар здравља треба да подсети да
осим здравља постоји болест и да за
разлику од здравља, болест има много
имена. Властити избор дана које ћемо
обележити омогућује нам да дефинишемо
здравље у ширем контексту од пуког
изостајања болести.
Скрининг програми
Скрининг програми за превенцију рака у Србији су  организоване активности, које  
једноставним тестовима у здравственим установама идентификују рак пре него што  
се болест развије у циљу спречавања болести, инвалидитета и преране смрти  
грађана.
Медицински отпад
Медицински отпад је отпад који настаје приликом пружања здравствених услуга  
људима ради превенције, дијагностике и лечења. Медицински отпад се састоји од  
неопасног и опасног отпада. То је хетерогена мешавина отпада, при чему 10-25% чини  
опасан медицински отпад.
Права пацијента
Пацијент-корисник здравствене заштите у  
Дому здравља Звездара, уколико сматрада  
су му ускраћена или повређена права  
утврђена прописима здравствене заштите  
може да се обрати саветнику пацијената.
Републичка министарства Републичке установе Образовне институције
Министарство здравља Републике Србије Републички завод за статистику Медицински факултет Универзитета у Београду
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Институт за јавно здравље Србије Стоматолошски факултет Универзитета у Београду
2011 Дом здравља Звездара Олге Јовановић 11, Београд, office@dzzvezdara.rs